ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสาร ไม่ประจำทาง ปรับอากาศ จำนวน ๓๓ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน สำหรับโครงการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ได้มีโครงการ จ้างเหมารถโดยสาร ไม่ประจำทาง ปรับอากาศ จำนวน ๓๓ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน สำหรับโครงการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               รถโดยสารไม่ประจำทาง ปรับอากาศ จำนวน ๓๓ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสิทธิชัย จันทร์คำจร (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
ทวีศักดิ์ ศรีใสคำ 
(นายทวีศักดิ์ ศรีใสคำ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
อิสระภาพ ลูกบัว
(นายอิสระภาพ ลูกบัว)
 ครู คศ.2
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
 โดย นายอิสระภาพ ลูกบัว ครู คศ.2