( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกองดิน
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหนองคุย - สวนมะม่วง หมู่ที่ ๕
 
             องค์การบริหารส่วนตำบลกองดินมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหนองคุย - สวนมะม่วง หมู่ที่ ๕ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ย้อนหลังไม่เกิน ๒ ปี)
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลกองดิน ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกองดิน และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐.๐๐ บาท   ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกองดิน ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kongdin.go.th , www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘-๐๒๙๔๘๐ , ๐๓๘-๐๒๙๔๘๑ ในวันและเวลาราชการ

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑


(นางประวิทย์ บุญเรือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองดิน

 
สำเนาถูกต้อง
 
(นาย สำราญ บุญเชิด)
 ผู้อำนวยการกองช่าง รก.ผู้อำนวยการกองคลัง
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
 โดย นาย สำราญ บุญเชิด ผู้อำนวยการกองช่าง รก.ผู้อำนวยการกองคลัง
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 4/2561