( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว
เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างโครงการวางท่อส่งน้ำดิบจากบ้านโคกตาดทองไปหนองแวง (บ้านถ้ำ) บ้านค้อเขียว หมู่ที่ 1 และหนองแสงบ้านดอนส้มโฮง หมู่ที่ 2,6
.............................................................

               ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการวางท่อส่งน้ำดิบจากบ้านโคกตาดทองไปหนองแวง (บ้านถ้ำ) บ้านค้อเขียว หมู่ที่ 1 และหนองแสงบ้านดอนส้มโฮง หมู่ที่ 2,6 ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ และประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑  โดยกำหนดวัน ขอรับเอกสาร ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

               เนื่องจาก ระบุวันขอรับซื้อเอกสารไม่ถูกต้อง 

               องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว ขอเปลี่ยนแปลงประกาศ สอบราคาจ้างโครงการวางท่อส่งน้ำดิบจากบ้านโคกตาดทองไปหนองแวง (บ้านถ้ำ) บ้านค้อเขียว หมู่ที่ 1 และหนองแสงบ้านดอนส้มโฮง หมู่ที่ 2,6 ดังนี้

๑. สถานที่ วันเวลาในการติดต่อขอรับเอกสาร
                              ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างก่อสร้างได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. 

               ส่วนข้อความอื่นๆให้เป็นไปตามเดิมทุกประการ

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

 
 
 
 

(นายศรทอง ชัยสงคราม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว

สำเนาถูกต้อง 
 
(นาย วินัย คำศรี) 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
 โดย นาย วินัย คำศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษา