( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐
 
             องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอนมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยทำการขุดวางท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE ๘๐ PN ๖ (SDR ๒๑) มอก.๙๘๒-๒๕๕๖ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๑๐ มม.พร้อมอุปกรณ์ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑,๗๑๘ เมตรและตัดต่อประสานท่อติดตั้งจุดจ่ายน้ำไม่น้อยกว่า ๓๓ จุด รวมทั้งทดสอบระบบ ฝังกลบแนวท่อ ทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๙๒,๕๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน
                   ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๓๐ น. ณ หมู่ที่ ๑๐ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๓๐ น. เป็นต้นไป

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท   ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tabon.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๔-๕๓๖๘๙๕-๘ ในวันและเวลาราชการ

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑


(นายสมศักดิ์ สุขจันทร์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน

 
สำเนาถูกต้อง
 
(นางสาว ธนัชชา ธรรมโม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
 โดย นางสาว ธนัชชา ธรรมโม ผู้อำนวยการกองคลัง
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 6/2561