ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงผ้าบรรจุเอกสาร เพื่อใช้ในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ได้มีโครงการ ซื้อถุงผ้าบรรจุเอกสาร เพื่อใช้ในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ถุงผ้าบรรจุเอกสาร ถุงผ้าฝ้ายหูหิ้วตัดมุมมาตรฐาน ขนาดยาว ๑๐ นิ้วxสูง ๑๒ นิ้ว มี ๒ หูหิ้ว พร้อมสกรีน จำนวน ๑๐๐ ใบ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านระเบียงไม้ ปริ้นติ้ง (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้    จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
มนัส บังศรี 
(นายมนัส บังศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 
สำเนาถูกต้อง
 
ประนอม บุญจิตร
(นางประนอม บุญจิตร)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
 โดย นายทองหมุน น้อยนนท์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต