ประกาศโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อTUNGSTEN DISP LOOP ๒๐X๑๕MM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ได้มีโครงการ ซื้อTUNGSTEN DISP LOOP ๒๐X๑๕MM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               TUNGSTEN DISP LOOP ๒๐X๑๕MM จำนวน ๕๐ ชิ้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗,๔๕๐.๐๐ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
ธานินทร์ สีวราภรณ์สกุล 
(นายธานินทร์ สีวราภรณ์สกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำเนาถูกต้อง
 
เมธิกา เจือจาน
(นางสาวเมธิกา เจือจาน)
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
 โดย นายพินิจ เจริญเผ่า นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ