ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ เทศบาลตำบลลานกระบือ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ยากำจัดวัชพืช(๑๐.๑๗.๑๗.๐๐ ) จำนวน ๑ โครงการ    ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ร้านเพื่อนเกษตร    โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๔๕๐.๐๐ บาท  (แปดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)      รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  
   
   
 
ธำรงค์ จันคง 
(นายธำรงค์ จันคง)
นายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือ
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
วิชัย สิงห์ทอง
(นายวิชัย สิงห์ทอง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
 โดย นายวิชัย สิงห์ทอง ผู้อำนวยการกองช่าง