( สำเนา )  
ประกาศ โรงพยาบาลสุวรรณคูหา
เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 

               ตามที่ โรงพยาบาลสุวรรณคูหา ได้มีโครงการ ซื้อExam glove (Crystal) (1x100 pcs) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

               เนื่องจาก ข้อมูลผิดพลาด

               โรงพยาบาลสุวรรณคูหา ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

 
 
 

(นาย รวมพล เหล่าหว้าน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณคูหา

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

สำเนาถูกต้อง  
 
(นาย วุฒิศักดิ์ จูมวันทา)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
 โดย นาย วุฒิศักดิ์ จูมวันทา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ