ประกาศกรมบัญชีกลาง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ และผงหมึกเครื่องโทรสาร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ กรมบัญชีกลาง ได้มีโครงการ ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ และผงหมึกเครื่องโทรสาร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               หมึกพิมพ์(๔๔.๑๐.๓๑.๐๓ ) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗,๖๖๔.๐๐ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
นิโลบล แวววับศรี 
(นางนิโลบล แวววับศรี)
เลขานุการกรม
ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
สำเนาถูกต้อง
 
ราณี กุ๋ยเกิด
(นางสาวราณี กุ๋ยเกิด)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑
 โดย นางสาวราณี กุ๋ยเกิด นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ