ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ Passbook จำนวน ๕๕ เครื่อง พร้อมว่าจ้างบำรุงรักษา ๕ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ Passbook จำนวน ๕๕ เครื่อง พร้อมว่าจ้างบำรุงรักษา ๕ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๒๗,๖๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
                     เครื่องพิมพ์  Passbook    จำนวน   ๕๕  เครื่อง                               จำนวน  ๑  โครงการ
พร้อมว่าจ้างบริการบำรุงรักษา ๕ ปี
 

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
                 ๑๑.ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๔. ผู้เสนอราคาต้องมีประสบการณ์ในการจำหน่าย ให้ซื้อ และติดตั้งเครื่องพิมพ์ Passbook ให้กับองค์กร หรือหน่วยงานอื่น ๆ ในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และยังใช้งานได้จริงอยู่ในปัจจุบัน และผู้เสนอราคาต้องแจ้งชื่อองค์กรหรือหน่วยงานดังกล่าวนั้น พร้อมสถานที่ติดตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ ผู้ติดต่อ ให้ธนาคารทราบ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
                 ๑๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นบริษัท  หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล   ซึ่งเป็นผู้มีอาชีพดำเนินธุรกิจในด้านการจำหน่าย จัดหา ให้ซื้อ หรือรับติดตั้งระบบงานที่ใช้เทคโนโลยีตามที่ผู้เสนอราคาเสนอโดยตรง(Distributor)  หรือต้องเป็นผู้แทนจำหน่าย (VAR  or  Integrator)  ในประเทศไทย  ซึ่งได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในการยื่นเสนอราคาครั้งนี้จากสาขาของผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือจากบริษัทผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย
อย่างเป็นทางการของบริษัทผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์เท่านั้น  และมีหนังสือยืนยันฐานะดังกล่าวนี้ต่อธนาคารได้ 
โดยหนังสือนั้นต้องมีอายุไม่เกิน ๙๐ วัน  นับจากวันที่ลงนามในหนังสือ  จนถึงวันที่ยื่นเสนอราคา
                ๑๖  ผู้เสนอราคาต้องมีสำนักงานที่เป็นศูนย์บริการของผู้เสนอราคาเองเท่านั้น ไม่น้อยกว่า ๖ ศูนย์บริการ กระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ghbank.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๐๒-๑๕๙๒ ในวันและเวลาราชการ

                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผ่านทางอีเมล์ warangkhsiri.p@ghb.co.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.ghbank.co.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑
 
            ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
 
 
 
 
 
 
 
ชาญชัย บุญญาวรกุล(นายฉัตรชัย  ศิริไล)
กรรมการผู้จัดการ 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สำเนาถูกต้อง
 
สุทธิณี โกสีย์ศิริกุล
(นางสาวสุทธิณี โกสีย์ศิริกุล)
 ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑
 โดย นางสาวสุทธิณี โกสีย์ศิริกุล ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๐๒-๐๖๐-๒๕๖๑