ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายระหว่างบ้านทุ่งนางโอก หมู่ที่ ๑,๓ ตำบลทุ่งนางโอก - บ้านสว่าง หมู่ที่ ๗ ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔,๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ได้มีโครงการ จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายระหว่างบ้านทุ่งนางโอก หมู่ที่ ๑,๓ ตำบลทุ่งนางโอก - บ้านสว่าง หมู่ที่ ๗ ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔,๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายระหว่างบ้านทุ่งนางโอก หมู่ที่ ๑,๓ ตำบลทุ่งนางโอก - บ้านสว่าง หมู่ที่ ๗ ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ตามแบบที่ อบจ.ยส.กำหนด จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
พงษ์ศิริ เหมือนชาติ 
(นายพงษ์ศิริ เหมือนชาติ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 
สำเนาถูกต้อง
 
จิรพรรณ แฝงสูงเนิน
(นางจิรพรรณ แฝงสูงเนิน)
 นักบริหารงานการคลัง
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑
 โดย นางจิรพรรณ แฝงสูงเนิน นักบริหารงานการคลัง