ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนหินคลุก สาย ยส.ถ. ๑ - ๐๒๑๖ ระหว่างบ้านเลียบ หมู่ที่ ๓,๖ ตำบลโนนทราย อำเภอมหาชนะชัย - บ้านโนนเมืองน้อย หมู่ที่ ๖ ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๔๕ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ได้มีโครงการ จ้างซ่อมสร้างถนนหินคลุก สาย ยส.ถ. ๑ - ๐๒๑๖ ระหว่างบ้านเลียบ หมู่ที่ ๓,๖ ตำบลโนนทราย อำเภอมหาชนะชัย - บ้านโนนเมืองน้อย หมู่ที่ ๖ ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๔๕ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซ่อมสร้างถนนหินคลุก สาย ยส.ถ. ๑-๐๒๑๖ ระหว่างบ้านเลียบ หมู่ที่ ๓,๖ ตำบลโนนทราย อำเภอมหาชนะชัย - บ้านโนนเมืองน้อย หมู่ที่ ๖ ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร จำนวน ๑ โครงการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด องอาจวิศวโยธา (ให้บริการ)  โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
พงษ์ศิริ เหมือนชาติ 
(นายพงษ์ศิริ เหมือนชาติ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
สำเนาถูกต้อง
 
จิรพรรณ แฝงสูงเนิน
(นางจิรพรรณ แฝงสูงเนิน)
 นักบริหารงานการคลัง
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑
 โดย นางจิรพรรณ แฝงสูงเนิน นักบริหารงานการคลัง