ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวใส้กรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวใส้กรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ตลับกรองน้ำ(๔๑.๑๐.๔๒.๑๒ )ใส้กรอง จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ็น.เค.วาย.นิคม เครื่องกรองน้ำ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
สายเรียม เดโชสินสวัสดิ์ 
(นางสายเรียม เดโชสินสวัสดิ์)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
ชวันภรณ์ รุ่งเรือง
(นางชวันภรณ์ รุ่งเรือง)
 นักบริหารงานการคลัง
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑
 โดย นางชวันภรณ์ รุ่งเรือง นักบริหารงานการคลัง