ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้มีโครงการ จ้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               งานบริการซ่อมแซมทั่วไป(๗๒.๑๐.๑๕.๐๑ ) เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ เครื่อง จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ อั๋นแอร์ แอนด์ เซอร์วิส โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
สายเรียม เดโชสินสวัสดิ์สายเรียม เดโชสินสวัสดิ์ 
(นางสายเรียม เดโชสินสวัสดิ์)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
ชวันภรณ์ รุ่งเรือง
(นางชวันภรณ์ รุ่งเรือง)
 นักบริหารงานการคลัง
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑
 โดย นางชวันภรณ์ รุ่งเรือง นักบริหารงานการคลัง