ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ยส.ถ. ๑- ๐๒๓๓ ระหว่างบ้านสว่าง หมู่ที่ ๗ ตำบลสำราญ - บ้านหนองคำ หมู่ที่ ๓ - แยกบ้านพลับ หมู่ที่ ๔ ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ยส.ถ. ๑- ๐๒๓๓ ระหว่างบ้านสว่าง หมู่ที่ ๗ ตำบลสำราญ - บ้านหนองคำ หมู่ที่ ๓ - แยกบ้านพลับ หมู่ที่ ๔ ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ยส.ถ. ๑-๐๒๓๓ ระหว่างบ้านสว่าง หมู่ที่ ๗ ตำบลสำราญ บ้านหนองคำ หมู่ที่ ๓ - แยกบ้านพลับ หมู่ที่ ๔ ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ตามแบบที่ อบจ.ยส.กำหนด จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงกรุ๊ป 2016 โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
พงษ์ศิริ เหมือนชาติ 
(นายพงษ์ศิริ เหมือนชาติ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 
สำเนาถูกต้อง
 
จิรพรรณ แฝงสูงเนิน
(นางจิรพรรณ แฝงสูงเนิน)
 นักบริหารงานการคลัง
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑
 โดย นางจิรพรรณ แฝงสูงเนิน นักบริหารงานการคลัง