ประกาศกรมบัญชีกลาง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการถมดิน เทคอนกรีต ทำรางระบายน้ำ รอบบริเวณบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

 
               ตามที่จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับการดำเนินการก่อสร้างโครงการถมดิน เทคอนกรีต ทำรางระบายน้ำ รอบบริเวณบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
               โครงการถมดิน เทคอนกรีต ทำรางระบายน้ำ รอบบริเวณบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านสวนก่อสร้าง (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
 
 
   
 
ปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์ 
(นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์)
คลังจังหวัดสุโขทัย ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
สำเนาถูกต้อง
 
ชมศมณฑ์ วรรณงาม
(นางสาวชมศมณฑ์ วรรณงาม)
 นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑
 โดย นางสาวชมศมณฑ์ วรรณงาม นักวิชาการคลังปฏิบัติการ