ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน แบบไม้ สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ได้มีโครงการ ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน แบบไม้ สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก  นั้น
               ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน แบบไม้ สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก จำนวน ๓ ตัว
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเบสท์ บุ๊คเซ็นเตอร์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 
๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
มนัส บังศรี 
(นายมนัส บังศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 
สำเนาถูกต้อง
 
จิรพรรณ แฝงสูงเนิน
(นางจิรพรรณ แฝงสูงเนิน)
 นักบริหารงานการคลัง
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑
 โดย นางจิรพรรณ แฝงสูงเนิน นักบริหารงานการคลัง