ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับกองแผนและงบประมาณ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ได้มีโครงการ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับกองแผนและงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ไทยแลนด์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) 
โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
มนัส บังศรี 
(นายมนัส บังศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 
สำเนาถูกต้อง
 
จิรพรรณ แฝงสูงเนิน
(นางจิรพรรณ แฝงสูงเนิน)
 นักบริหารงานการคลัง
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑
 โดย นางจิรพรรณ แฝงสูงเนิน นักบริหารงานการคลัง