ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก ๒ บาน สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านนากอก
หนองบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก ๒ บาน สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก ๒ บาน สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก จำนวน ๔ หลัง
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเบสท์ บุ๊คเซ็นเตอร์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 
๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
มนัส บังศรี 
(นายมนัส บังศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 
สำเนาถูกต้อง
 
จิรพรรณ แฝงสูงเนิน
(นางจิรพรรณ แฝงสูงเนิน)
 นักบริหารงานการคลัง
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑
 โดย นางจิรพรรณ แฝงสูงเนิน นักบริหารงานการคลัง