ประกาศโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดจ้างครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกฦษาปีที่๑-๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างจัดจ้างครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกฦษาปีที่๑-๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
                 ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                    14. ผู้รับจ้างต้องจัดส่งครูชาวชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก (Native English Speaker) จำนวน 5 คน ซึ่งเป็นครูเจ้าของภาษา 5 ชาติ ได้แก่ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ที่มีวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีใบประกาศนียบัตรทาง Teaching English as Foreign Language (TEFL)
                   15. ครูชาวต่างชาติ ต้องได้รับการตรวจตราหนังสือเดินทางประเภทประเภทคนชั่วคราว     (Non-immigrant Visa “B”) ที่เป็นปัจจุบันจากสถานกงสุลหรือเอกอัครราชทูตไทย ก่อนเดินทางเข้ามาประเทศไทย
                   16. ครูชาวต่างชาติต้องมีอายุ ระหว่าง 25-55 ปี มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง       มีบุคลิกภาพและพฤติกรรมเหมาะสมกับอาชีพครู รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีในความเป็นไทย เข้าใจในวัฒนธรรมไทย และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย
                   17. ครูชาวต่างชาติต้องมีความรู้และประสบการณ์การสอนในโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1 ปี สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ (lesson Plan) สามารถผลิตเอกสารประกอบการสอน ใบงาน ใบความรู้ในหัวข้อเรื่องที่กำหนดให้สอน สามารถควบคุมชั้นเรียน และวัดประเมินผลได้เป็นอย่างดี และผ่านการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ ที่ตั้งจากกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
                   18. ครูชาวต่างชาติ ต้องมาปฏิบัติหน้าที่ในวันที่กำหนดตามตารางสอน และต้องอยู่ร่วมกิจกรรมอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน
                   19. กรณีครูชาวต่างชาติไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ในราชการได้ ต้องแจ้งทางโรงเรียนก่อนล่วงหน้าและผู้รับจ้างต้องจัดหาครูชาวต่างชาติที่มีความสามารถมาปฏิบัติการสอนแทน หากผู้รับจ้างจัดหาครูชาวต่างชาติมาปฏิบัติการสอนแทนได้ ทางโรงเรียนจะมีได้หักเงินจากผู้รับจ้างโดยคิดเป็นรายวัน คนละ           1,500 บาทต่อวัน
                   20. ครูชาวต่างชาติ ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของฝ่ายบริหารโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  และระเบียบข้อบังคับของทางโรงเรียนเช่นเดียวกับครูประจำการ
                   21. ครูชาวต่างชาติ ต้องมีความสามารถในการใช้สื่อ ICT ในการจัดการเรียนการสอน และมีความถนัดในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี
                   22. ผู้รับจ้างต้องจัดวิทยากรชาวต่างชาติ ในการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ภายในสถานศึกษา (English Day Camp) จำนวน 1 ครั้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจาการประกวดราคา
                   23. ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมหนังสือประกอบการเรียนการสอน แจกให้กับนักเรียนได้เรียนทุกคน โดยจัดสาระเนื้อหาหลักสูตรร่วมกับทางโรงเรียน

                  24. ครูชาวต่างชาติทีจ้างเหมา มีจำนวน ทั้งสิน 5 คน จะต้องสอนดังต่อไปนี้ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ห้องธรรมดา จำนวน 3 คน ห้องเรียนพิเศษ ทางภาษาอังกฤษ จำนวน 1 คน และห้องเรียนพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาตร์ จำนวน 1 คน
                  
                   25. ต้องสามารถจัดให้มีการสาธิตการสอนซึ่งผู้ที่สาธิต จะต้องเป็นบุคคลเดียวกันที่จะทำการสอนให้แก่นักเรียนของทางโรงเรียน นำเสนอการดำเนินงาน หลักสูตร แผนการจัดการเรียนการสอน การตอบข้อซักถาม ต่อคณะกรรมการประเมินการสาธิตการสอน และต้องผ่านการประเมินของคณะกรรมการพิจารณาราคา โดยทางโรงเรียน จะใช้ เกณฑ์คุณภาพร้อยละ80 เกณฑ์ราคาร้อยละ20 กำหนดสาธิตการสอน ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 โดยกำหนดเวลาการสาธิตการสอนของผู้เสนอราคารายละ 30 นาที เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสมใจ ของโรงเรียน
 
                26. กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. สาธิตการสอนในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในเวลา ๙.๐๐ น. (ขอให้ทุกบริษัท มาในเวลา ๙.๐๐ น.) ณ ห้องประชุมสมใจ

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mps.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๒๓๖๕๗๕๘ต่อ๑๐๒ ในวันและเวลาราชการ

 

 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
 
 
 
 
 
 
อาลัย พรหมชนะ 
(นางอาลัย พรหมชนะ)
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สำเนาถูกต้อง
 
ศรีนวล แก้วประดิษฐ์
(นางศรีนวล แก้วประดิษฐ์)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑
 โดย นางศรีนวล แก้วประดิษฐ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔๘/๒๕๖๑