ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ ) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ขอนแก่นเทรดดิ้ง (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๙๓๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
จรัส ผิวขม 
(นายจรัส ผิวขม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
ประทุมพร พาละเอ็น
(นางประทุมพร พาละเอ็น)
 นักบริหารงานคลัง
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑
 โดย นางประทุมพร พาละเอ็น นักบริหารงานคลัง