ประกาศกรมบัญชีกลาง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ กรมบัญชีกลาง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               หมึกพิมพ์(๔๔.๑๐.๓๑.๐๓)หมึกพิมพ์(๔๔.๑๐.๓๑.๐๓)หมึกพิมพ์(๔๔.๑๐.๓๑.๐๓)หมึกพิมพ์กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไปปากกาลบคำผิด(๔๔.๑๒.๑๘.๐๕ )กระดาษบันทึกชนิดมีกาวในตัว(๑๔.๑๑.๑๕.๓๐)ตะแกรง(๑๑.๑๖.๒๑.๑๑)อุปกรณ จำนวน ๑๐ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ พรวิทยาเซ็นเตอร์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๙๖๔.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
วิชิตา เลิศพุทธิพงศ์พร 
(นางวิชิตา เลิศพุทธิพงศ์พร)
คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
 
สำเนาถูกต้อง
 
สมบัติ สาสีเสาร์
(นายสมบัติ สาสีเสาร์)
 นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑
 โดย นายสมบัติ สาสีเสาร์ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ