ประกาศจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ ) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท รวมวิทยา จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๗๕๕.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
สุดท้าย ชัยจันทึก 
(นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก)
คลังจังหวัดนครราชสีมา
ปฎิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
สำเนาถูกต้อง
 
กัลยา ช่อกระถิน
(นางสาวกัลยา ช่อกระถิน)
 นักวิชาการคลังชำนาญการ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑
 โดย นางสาวกัลยา ช่อกระถิน นักวิชาการคลังชำนาญการ