ประกาศจังหวัดอ่างทอง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ จังหวัดอ่างทอง โดยสำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วน จำกัด มิสเตอร์ พลัส ๒๐๑๖ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๔๓๖.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
อรุณ สว่างสินอุดมชัย 
(นางสาวอรุณ สว่างสินอุดมชัย)
คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
 
สำเนาถูกต้อง
 
แก้วใจ คดีธรรม
(นางแก้วใจ คดีธรรม)
 นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑
 โดย นางแก้วใจ คดีธรรม นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ