ประกาศจังหวัดระนอง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกของบ้านพักสำนักงานคลังจังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ สำนักงานคลังจังหวัดระนอง ได้มีโครงการ จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกของบ้านพักสำนักงานคลังจังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
                รายการจ้างเหมาบริการกำจัดปลวกของบ้านพักสำนักงานคลังจังหวัดดระนอง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
เสาวภา ลิ่มศิลา 
(นางเสาวภา ลิ่มศิลา)
คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
 
สำเนาถูกต้อง
 
อัษฎา ถิ่นพังงา
(นายอัษฎา ถิ่นพังงา)
 นักวิชาการคลังชำนาญการ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑
 โดย นายอัษฎา ถิ่นพังงา นักวิชาการคลังชำนาญการ