ประกาศกรมบัญชีกลาง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการสำหรับบุคลากรของส่วนราชการในส่วนภูมิภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ กรมบัญชีกลาง ได้มีโครงการ จ้างโครงการประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการสำหรับบุคลากรของส่วนราชการในส่วนภูมิภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดทำเอกสารโครงการประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการสำหรับบุคลากรของส่วนราชการในส่วนภูมิภาค จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาว นพพรวรรณ ทองคำใส (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
สมเจตน์ มีแสงพราว 
(นายสมเจตน์ มีแสงพราว)
คลังจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
 
สำเนาถูกต้อง
 
รุ้ง วัชรประดิษฐ์
(นางสาวรุ้ง วัชรประดิษฐ์)
 นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑
 โดย นางสาวรุ้ง วัชรประดิษฐ์ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ