ประกาศสำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อหมึก SAMSUNG CLP-680 ND จำนวน 4 กล่อง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม ได้มีโครงการ ซื้อหมึก SAMSUNG CLP-680 ND จำนวน 4 กล่อง  นั้น
               ๑. หมึกพิมพ์ SAMSUNG CLP-๖๘๐ND/BK/K๕๐๖L/Original จำนวน ๑ กล่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอคิวเทค โอ เอ (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๔๐๐.๐๐ บาท (หกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. หมึกพิมพ์ SAMSUNG CLP-๖๘๐ND/M๕๐๖L/Original จำนวน ๑ กล่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอคิวเทค โอ เอ (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๔๖๕.๐๐ บาท (สี่พันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. หมึกพิมพ์ SAMSUNG CLP-๖๘๐ND/C๕๐๖L/Original จำนวน ๑ กล่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอคิวเทค โอ เอ (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๔๖๕.๐๐ บาท (สี่พันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๔. หมึกพิมพ์ SAMSUNG CLP-๖๘๐ND/Y๕๐๖L/Original จำนวน ๑ กล่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอคิวเทค โอ เอ (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๔๖๕.๐๐ บาท (สี่พันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
พิสัณห์ เนื่องจำนงค์ 
(นายพิสัณห์ เนื่องจำนงค์)
คลังจังหวัดมหาสารคาม
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
 
สำเนาถูกต้อง
 
ยุพร แก้วแสนเมือง
(นางยุพร แก้วแสนเมือง)
 นักวิชาการคลังชำนาญการ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑
 โดย นางยุพร แก้วแสนเมือง นักวิชาการคลังชำนาญการ