ประกาศจังหวัดน่าน
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์สำนักงานคลังจังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่จังหวัดน่าน  โดยสำนักงานคลังจังหวัดน่านได้มีโครงการ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์สำนักงานคลังจังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์สำนักงานคลังจังหวัดน่าน จำนวน ๓ งวด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายมานพ หมื่นชัย (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
เทพธิดา มุ่งเกษม 
(นางสาวเทพธิดา มุ่งเกษม)
คลังจังหวัดน่าน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
 
สำเนาถูกต้อง
 
กฤตยา ทะโพนชัย
(นางสาวกฤตยา ทะโพนชัย)
 นักจัดการงานทั่วไป
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑
 โดย นางสาวกฤตยา ทะโพนชัย นักจัดการงานทั่วไป