ประกาศจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง การซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ๕ รายการ ๓๔ เครื่อง โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)

             จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ๕ รายการ ๓๔ เครื่อง โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) ตามรายการ โดยเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
       ๑. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ บีทียู  จำนวน  ๓  เครื่อง[เลขที่อ้างอิง ๖๑๐๔๑๕๐๐๐๐๐๙๙ เสนอราคาในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.]
       ๒. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า๑๘,๐๐๐ บีทียู  จำนวน  ๒๑  เครื่อง[เลขที่อ้างอิง ๖๑๐๔๑๕๐๐๐๐๑๐๐ เสนอราคาในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.]
       ๓. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู  จำนวน  ๖  เครื่อง[เลขที่อ้างอิง ๖๑๐๔๑๕๐๐๐๐๑๐๑ เสนอราคาในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.]
       ๔. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๐,๐๐๐ บีทียู  จำนวน  ๑  เครื่อง(๑ เครื่อง)[เลขที่อ้างอิง ๖๑๐๔๑๕๐๐๐๐๑๐๒ เสนอราคาในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.]
       ๕. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู  จำนวน  ๓  เครื่อง[เลขที่อ้างอิง ๖๑๐๔๑๕๐๐๐๐๑๐๓ เสนอราคาในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.]
                    ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔ ๓๗๙๓๑๑ ต่อ ๒๐๒ ในวันและเวลาราชการ
                    ในกรณีที่ผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามประกาศและเอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ครั้งนี้ ยังไม่ได้ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หากประสงค์จะเข้าร่วมการเสนอราคาจะต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และนำรายละเอียดของพัสดุ ภาพสินค้า พร้อมคำบรรยายประกอบ ซึ่งตรงตามประกาศและเอกสารซื้อดังกล่าวลงในระบบข้อมูลสินค้า (Electronic Catalog : e - Catalog) ของกรมบัญชีกลาง ก่อนการเสนอราคาในการซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์

   
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑


ลงชื่อ อนุพงศ์ ชาวคอนไชย
(นายอนุพงศ์ ชาวคอนไชย)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนสูงปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา


สำเนาถูกต้อง
 
วรวุฒิ สุพิชญ์
(นายวรวุฒิ สุพิชญ์)
 นายแพทย์ชำนาญการ
 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
 โดย นายวรวุฒิ สุพิชญ์ นายแพทย์ชำนาญการ
 เอกสารตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เลขที่ ๒/๒๕๖๑