ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อ PVC ลอดถนนสายหลังวัดดอนขวาง หมู่ที่ ๔ บ้านดอนขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว ได้มีโครงการ จ้างโครงการวางท่อ PVC ลอดถนนสายหลังวัดดอนขวาง หมู่ที่ ๔ บ้านดอนขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               งานบริการซ่อมแซมทั่วไป(๗๒.๑๐.๑๕.๐๑ )โครงการวางท่อ PVC ลอดถนนสายหลังวัดดอนขวาง หมู่ที่ ๔ บ้านดอนขวาง จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ธนภัทร การช่าง (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๘๐๐.๐๐ บาท (หกพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
   
   
 
สุทิน พึ่งโพธิ์สภ 
(นายสุทิน พึ่งโพธิ์สภ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
เบญจวรรณ คงอรุณ
(นางสาวเบญจวรรณ คงอรุณ)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
 โดย นางสาวเบญจวรรณ คงอรุณ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล