ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่
เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ ได้มีโครงการ จ้างประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยผึ้ง (โปร่งสำโหรง) จำนวนนักเรียน ๒๔ คน ระหว่างวันที่ ๑๔ พ.ย.๒๕๖๕ ถึง ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๓๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

               เนื่องจาก ข้อมูลผิดพลาด

               องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

 
 
 

(นางสาว ทัดดาว แสงทอง)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

สำเนาถูกต้อง  
 
(นาง อรประภา กำพร)  
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
 โดย นาง อรประภา กำพร นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ