ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตางู
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (รายละเอียดแนบท้าย จำนวน ๑๕ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตางู   ได้มีโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (รายละเอียดแนบท้าย จำนวน ๑๕ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (รายละเอียดแนบท้าย จำนวน ๑๕ รายการ) จำนวน ๑ รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะ วิน ซัพพลาย (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๙๑๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
   
   
 
หลุย เหรียญทอง 
(นายหลุย เหรียญทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตางู
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
( )
 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖
 โดย