ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักด่าน
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของกองการศึกษาฯ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหลักด่าน ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงานของกองการศึกษาฯ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินธาดา ศึกษาภัณฑ์ (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๕๙๘.๐๐ บาท (แปดพันห้าร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
   
   
 
บุญรอด กองธิราช 
(นายบุญรอด กองธิราช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลักด่าน
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
มะลิษา แก้วกองแสง
(นางมะลิษา แก้วกองแสง)
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
 ประกาศขึ้นเ