ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Thai Government Procurement


 เงื่อนไขค้นหาประกาศ
*ประเภทประกาศ   
ปีงบประมาณ   
กระทรวง   
หน่วยงาน   
จังหวัด   
*วิธีการจัดหา   
ประเภทการจัดหา   
ประเภทโครงการ   
เลขที่โครงการ   
ชื่อโครงการ   
วันที่       ถึงวันที่  
จำนวนเงินงบประมาณตั้งแต่        จนถึง 
สถานะโครงการ  
 
     

หมายเหตุ : รายการที่มี ดอกจันสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล
               : ระบบจะแสดงข้อมูลประกาศนับจากวันปัจจุบัน ย้อนหลัง 3 เดือน หากต้องการดูย้อนหลังเกิน 3 เดือน ให้ระบุวันที่ที่ต้องการ
               : ผู้สนใจสามารถดูประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)โดยกำหนดเงื่อนไขประเภทประกาศเป็น "ประกาศราคากลาง" หรือดูได้ที่ประกาศที่เกี่ยวข้อง
               : กรณีต้องการข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างเก่า (ตั้งแต่ ม.ค. 2547 - มี.ค. 2553) ให้ทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง

ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่
ประกาศ
งบประมาณโครงการ(บาท) สถานะ
โครงการ
ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
ข้อความปฎิเสธ : E1530 : ค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลไม่พบ

   กองการพัสดุภาครัฐ (กพภ.) กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ต่อ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 FPRO9965