ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Thai Government Procurement 
ลงทะเบียน
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : การใช้ระบบ e-GP ระยะที่ 3
1. บราว์เซอร์ (Browser) ที่รองรับการใช้ คือ Internet Explorer 9  (IE9) ขึ้นไป
2.ห้ามบล็อกการใช้งาน Pop-Up โดยตรวจสอบการตั้งค่า Pop-Up ได้ที่ www.gprocurement.go.th หัวข้อดาวน์โหลด
แนะนำ /แนวทางการปฏิบัติงาน e-GP ระยะที่ 3
3.จะต้องมีโปรแกรม Adobe Reader   เพื่อใช้เปิดอ่านข้อมูลในระบบ
 
   กองการพัสดุภาครัฐ (กพภ.) กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ต่อ 6704 4674 4958 6777 6928 6934