ประกาศ เทศบาลตำบลบางสีทอง
เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 

               ตามที่ เทศบาลตำบลบางสีทอง ได้มีโครงการ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 งวดที่2/2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

               เนื่องจาก ข้อมูลผิดพลาด

               เทศบาลตำบลบางสีทอง ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

 
 
 

(นาย วันชัย วันชาญเวช)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบางสีทอง

สำเนาถูกต้อง  
 
(นางสาว ฐิติกา เกตุประทุม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
 โดย นางสาว ฐิติกา เกตุประทุม ผู้อำนวยการกองคลัง